Home

Henvisning ppt barnehage

Hva gjør PP-tjenesten? - udir

PPT Samarbeid barnehage og skole; kan dette drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av en henvisning.. Overganger mellom barnehage og skole, Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte og ledere i PPT. SEVU-PPT. Støtte fra nasjonale sentre

3 Veiledning for utarbeiding av pedagogisk rapport *Der hvor henvisende instans er faginstans (helsestasjon, barnehage/skole/VO-sentra e.l.) skal pedagogis Gjennom informasjon fra foresatte, barnehage eller skole, Vi kan også vurdere videre henvisning til foresatte og voksne kan også selv ta kontakt med PPT for. PPT vil innhente pedagogisk rapport fra barnehage eller skole. Årsaker til henvisning til PPT kan være mange og sammensatte

Når en henvisning er vurdert og tatt inn ved PPT, Utredningen består vanligvis av samtaler med foresatte og barnehage/skole, og samtale,. PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) er kommunens sakkyndige instans i å forvalte rettigheter som er nedfelt i opplæringslova Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Ved henvisning fra skole eller barnehage skal henvisningsskjema og pedagogisk rapport legges ved henvisning HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT - BARNEHAGE . ☐ RE-HENVISNING / GJENTATT HENVISNING . På grunn av at PPT sender utgående korrespondanse via KS SvarUt. Skjema som brukes av skole og barnehage Henvisningsskjema PPT 0-6 år.docx Pedagogisk plan barnehage.docx Melding om nye behov til PPT barnehage.docx Henvi

PPT har ansvar for å utarbeide en sakkyndig vurdering dersom en elev over 15 år, foreldre til barn under 15 år, barnehage eller skole ønsker å få vurdert. Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor.

Barnehage Barnehagens navn Telefon Avdelingen/gruppens navn Navn på pedagogisk leder/kontaktperson i barnehagen Har PP-tjenesten vært konsultert i forkant av. Verdal kommune PPT Unntatt fra offentlighet, jfr. off. l. § 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE - PPT BARNEHAGE Verdal kommune, PPT - Helsehuse HENVISNING TIL PP-TJENESTEN I KONGSVINGER Adresse . Postnummer og -sted Nasjonalitet . Språk : SKOLE/BARNEHAGE Henvisning er drøftet og avklart med PPT.

PP-tjeneste

 1. PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. Du som er forelder, Henvisning PPT - Karmøy kommune.
 2. PPT bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole gjennom En henvisning til PPT bør helst være et samarbeid mellom barnehagen/ skolen.
 3. BÆRUM KOMMUNE - Henvisning til PP-tjenesten for barn og unge (BK-600) - side 2 Opplysninger fra barnehage/ skole/ andre Gi en kort beskrivelse av vanskene/ grunn for.
 4. Skole/barnehage (hvis henvisning fra foresatte) Dette samtykke t kan endres eller trekkes tilbake ved skriftlig henvendels e Vurdering av en henvisning til PPT.
 5. Føresatte kan også kontakta barnehagen/skule og be om henvisning til PPT. Ved henvisning fra skule eller barnehage skal elevens/barnets utbytte av det.
 6. Henvisning til Pedagogisk-psykologisk Lov om offentlighet i forvaltningen § 13. Henvisende barnehage / skole / andre instanser: Instans fagperson for PPT

Drøftet henvisning med PPT i rutinemøte/ev. telefon. Henvisning til PP-tjenesten-barnehage Keywords: Spesialpedagogiske tiltak Henvisning Last modified by Henvisningsskjema PPT . Steg 1 av 4. Skjemaet fylles ut og sendes inn elektronisk. Barnehage / avdeling Skole / klasse. Dine. Henvisning til PPT-OT fra barnehage, grunnskole og videregående skole, sykehus og foreldre/foresatte Sist oppdatert: 15.04.1 Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, PPT - pedagogisk rapport barnehage. PPT - Pedagogisk rapport for elever i grunnskolen. PPT henvisning.

Henvisning til PPT (melding fra barnehage, grunnskole og voksenopplæring) - EK0101 Før du starter utfyllingen: Dette skjemaet inneholder personlige opplysninger. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og gir råd og veiledning til barnehage og skole. henvisning (pdf) Telefo Her kan du lese mer om hvem som kan få hjelp av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Øvre Eiker kommune at henvisning for sakkyndig vurdering gjøres i samarbeid med barnehage og skole . I samarbeid med PPT skal du oppleve at

Fornavn: Kjønn: G: J: Etternavn: Født: Gateadresse: Postnummer/sted: Telefon: Barnehage: Kontaktperson: Telefon: Tilstedeværelse i bh Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste Postnr.: Tlf: Barnehage / skole: Avd.leder / kontaktlærer Saken er drøftet anonymt med PPT ved.

PPT - Pedagogisk Henvisningsskjemaer PPT. Henvisningskjema til PPT: Henvisning barn (PDF, 287 kB) Henvisning voksne (PDF, 274 kB) For barnehage og skole Kontakt skole/ barnehage og PPT. For videregående skole kan elever som selv ønsker henvisning til PPT, henvises uten foreslåtte tiltak i førhenvisningsperioden Indre Fosen PPT Rådhusveien 13 7100 Rissa Tlf 73852780 Underskrift fra barnehage/skole Sted Dato Underskrift avdelingsleder/ kontaktlære Unntatt offentlighet etter offl.§13 j.f. personoppl.loven HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole Hvilke tjenester ønskes fra PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i barnehage og skole. PPT utreder og gir. PPT gir råd til foreldre og opplæringsansvarlige i barnehage og skole. PPT tilbyr logopedhjelp. Unge over 15 år kan selv ta kontakt initiativ til henvisning

Rutine ved henvisning til PPT: Henvisningsskjema er ferdig utfylt til første samtale av skole/barnehage Barnehagene i Vestby Unntatt fra offentligheten, jfr. Lov om offentlighet i forvaltningen § 13.1 2 Opprettet 31.08.2015 10.13.00 Pedagogisk rapport ved henvisning.

Sandefjord - PP-tjeneste

PPT - Sola kommun

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en rådgivende og sakkyndig instans. Tjenesten er gratis og gis til innbyggere i Moss og V. HENVISNING TIL PEDAGOGISK- Henvisninger til PP-tjenesten skjer vanligvis i samarbeid med skole/barnehage, dere PPT skal bidra med? 8. ANDRE INSTANSER Henvisning til PPT Aukra, Midsund og Molde Barnehage Dersom barnet ikke går i barnehage skal ikke denne boksen fylles ut. Barnehagens navn Telefo HENVISNING TIL PEDAGOGISK Tidl. henvist PPT Fysioterapeut/ Rapportskjema - barnehage / skole Fylles ut av PPT

Ski kommune - PPT - Pedagogisk-psykologisk tjenest

Henvisning til PPT med samtykke Unntatt offentlighet Offl. § 13, jf. Oppll. § 5-4 Henvisningen gjelder: Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer Logopedhjelp i barnehage, grunnskole og for voksne Sist oppdatert: Beskrivelse av fremgangsmåte ved henvisning til HELFO: PPT-OT viser til.

PP-tjenesten Pedagogisk psykologisk tjeneste Bærum kommun

Pedagogisk rapport fra barnehage skal alltid ligge ved henvisningen. Dersom barnet henvises fra Jeg/vi samtykker i henvisning til PPT/logoped PPT i Værnesregionen er tjeneste for For å få hjelp av oss må det sendes en henvisning, som fortrinnsvis utarbeides i samarbeid med barnehage eller.

PPT - Nord-Aurdal kommun

Henvisningsskjema Til Ppt - Barnehage

 1. Der hvor henvisende instans er barnehage eller skole skal pedagogisk rapport inkl. kartleggingsresultater alltid være vedlagt henvisning til PPT
 2. Dette skjemaet inneholder personlige opplysninger, og kan derfor kun sendes inn per post eller leveres fysisk hos oss. Du kan derimot fylle det inn elektronisk, lagre.
 3. o Ansatt i barnehage Årsak til henvisning (systemsak) - barnehage Drøftet med PPT i forkant? o Ja o Nei Drøftet med (navn) Hvorfor ikke
 4. HVA SLAGS HJELP ØNSKES FRA PPT (sett kryss) Ny sakkyndig vurdering. Ny utredning/kartlegging, spesifiser
 5. Besøksadresse:Forbundshuset, Storgata 142/148E-post: ppt@tromso.kommune.no. Postadresse:Postboks 6900, 9299 TromsøBankkonto: 4750 05 08236. Telefon:77 79 00 00 Org.
 6. Hva tilbyr vi? Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage.
 7. Barnehage. Barnehager i Færder; Søk barnehageplass; Oppsigelse og permisjon; Alt om barnehage; Hva gjør PPT? Hvem kan få hjelp? Slik søker du om hjelp i.

PPT-henvisningsskjemaer Stavanger kommun

 1. Utarbeidet 2015 PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE Legges ved henvisning til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ( PPT). Ved henvisning skal det være opprettet stafettlogg
 2. Henvisning av barn/elev til pedagogisk-psykologisk tjeneste (barnehage) Annet Drøftet henvisning med PPT og prøvd ut ulike tiltak i forkant av henvisning
 3. PPT bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole gjennom kurs og nettverk I forhold til utsatt/fremskutt skolestart etter henvisning fra enhet.
 4. Bakgrunnen for en henvisning til PPT er ofte at foresatte og/eller barnehage/skole opplever at et barn ikke utvikler og lærer som forventet

Bergen kommune - Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT

 1. Navn på barnehage / skole: (når henvisning skjer i samråd med barnehage eller skole Underskrift: Title: 2019.02 Skjema_PPT_Henvisningsskjema_endringer fra.
 2. Ved henvisning til PPT skal foreldre samtykke og underskrive henvisningen.PPT har taushetspliktOpplysninger om barnet eller Barnehage: PPT-skjema som gjelder.
 3. HENVISNING TIL BARNEHABILITERINGSTJENESTEN barnehage, skole, PPT, BUP, barnevern, BARNEAVDELING PPT-KONTOR BARNEVERNTJENEST
 4. Veileder for spesialundervisning setter krav til pedagogisk rapport ved henvisning til PPT Der henvisende instans er faginstans dvs. helsestasjon, barnehage,.
 5. Barnehage / Skole / Voksenopplæring Hørsel og syn skal for øvrig alltid være kontrollert før henvisning til PPT. Dersom dette ikke er gjort i løpet av de sist
 6. Skolen oversender søknad i en henvisning til PPT innen 15.mars. Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk,.

Spesialundervisning og PPT - Oslo kommune - Startside

Det er opplæringsloven som krever at PPT gjør denn PPT - henvisning Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole. Rutine ved henvisning til PPT: Henvisningsskjema er ferdig utfylt til første samtale av skole/barnehage. Skolen/barnehagen kaller inn til oppstartsamtale. Henvisning til Pedagogisk psykologisk tjeneste Skole/barnehage: Kl.trinn/avd: skal være forhåndsdrøftet med PPT) Ja Nei . D Skjema. Henvisningsskjema til PPT videregående opplæring i Nordland; Samtykke ved henvisning til pedagogisk psykologisk tjeneste ved overgangen til videregåend Henvisning til PPT av enkeltbarn/enkeltelever. Henvendelser med ønske om at det skal gjøres en sakkyndig vurdering kalles henvisning. Barnehage/skole og foreldre.

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Samtykke til event. samarbeid med andre instanser og henvisning til PPT barnehage/skole/andre Sted:. Del 3 av henvisning til Midt-Agder Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk rapport Barnets navn: Barnehage: Avdeling i barnehage Barnehage og skole. Ferie og fridager, søke eller si opp barnehageplass, skolene, barnehagene, PPT, Spesialpedagogisk Fagteam. Skolehelsetjeneste Det er i hovedsak barnehage og skole som henviser til PPT, Vi bistår alltid med tiltak over tid før det eventuelt sendes en formell henvisning Barn/elevar vert vanlegvis tilvist frå barnehage/skule i samråd med foreldre og vaksne kan også sjølv ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov. HENVISNING TIL BARNEHABILITERINGSTJENESTEN Etternavn Fornavn Adresse barnehage, skole, PPT, BUP, barnevern, annet) Instans Koordinators navn, adresse og telefon

populær: